ITA ปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
     ☆ ข้อมูลพื้นฐาน
          01. โครงสร้าง
          02. ข้อมูลผู้บริหาร
                           – คณะผู้บริหาร
                           – สมาชิกสภา
          03. อำนาจหน้าที่
          04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                  – วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
                  – แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563
          05. ข้อมูลการติดต่อ
          06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     ☆ การประชาสัมพันธ์
          07. ข่าวประชาสัมพันธ์
     ☆ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          08. Q&A
                  – กระดานสนทนา
          09. Social network
                  – Facebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
     ☆ การดำเนินงาน
          010. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          011. รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน
          012. การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     ☆ การปฏิบัติงาน
          013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     ☆ การให้บริการ
          014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          015.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          017. E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
     ☆ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เตือน
          020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     ☆ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          022. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                  – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
                  – ประกาศจากระบบ e-GP
          023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเตือน
                  – ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
                  – ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
                  – ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565
                  – ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
                  – ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน พฤศติกายน พ.ศ.2564
                  – ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
          024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     ☆ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  – แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
                  – แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
                  – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
                  – การโอน (ย้าย) พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
                  – การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
          027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                  – ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
                  – ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
                  – ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
                  – ประกาศคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558
                  – เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
          028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
                  – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
     ☆ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     ☆ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     ☆ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
          035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     ☆ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     ☆ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     ☆ แผนป้องกันการทุจริต
          039. แผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริต
          040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     ☆ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน