รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  1. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (รอบ ก.ย.)
  2. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 2561