สำนักปลัด

 
 
 
 
นายอมรินทร์  ชาแจ้ง
รักษาการแทนปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบ้านขวาง
เบอร์โทร 09-8273-6460
 
 
49
นางวรางคณา เรืองสังข์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวก้อยนารี ผลเอก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุนันท์ คุ้มศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
45 113
นายธราธร เจริญผล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสาวสุภาภัทร โสมภีร์
นักทรัพยากรบุคลคลชำนาญการ
นายนางสาววิชชุดา ศรีบัวสด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
52 1
นายสุวพันธุ์ สุภาวิมล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(……………………….)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนายวัลลภ ขำพร้อม
พนักงานขับรถยนต์
1    
(……………………….)
นิติกรปฏิบัติการ