สมาชิกสภา

นางสาวสุดใจ คำมิ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
เบอร์โทร 09-2398-3838

นายนพดล พุ่มจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง หมู่ที่ 1
เบอร์โทร 08-2698-9352

นางสาวภัสสร คำมิ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง หมู่ที่ 1
เบอร์โทร 08-0064-1541

นายธนพร เฉลยโภชน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง หมู่ที่ 3
เบอร์โทร 08-0442-4443

นายเฉลิม เอกทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง หมู่ที่ 3
เบอร์โทร 09-9219-6304

นายมนตรี อรุโณทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 08-1780-5864