กองคลัง

140 1
นางอุษา คงประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08-6985-1034
S 49963011
นางสาวพัชราภรณ์ ควรคนึง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
146
นางพรรณี คำชื่น
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวนวพร-เผื่อจวง-1024x683.pngนางสาวนวพร เผื่อจวง
พนักงานจ้างทั่วไป
S 49963012นางสุชีรา เข้มแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
S 11460658
คนงานกองคลัง
นางสาวธัญญาภณ์ มะลิแย้ม
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์
นางสาวสุพิชญา ฆังคะสุวรรณ์
นางสาวนวพร เผื่อนจวง