กองการศึกษาฯ

 12
นางกฤตยาณี คงเจริญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 08-5192-4617
1 1
(……………………………………….)
ครู คศ.1
(……………………………………….)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
1  1596044825429
นางสาวปัญญารักษ์ จันทร์สว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประไมล์  ผดุงกมล
คนงานกองการศึกษา
1596044841298
นางพรชนก  เฉลยอาสน์
คนงานกองการศึกษา